สุดยอดบุคคลแห่งการเรียนรู้และมีนิสัยรักการอ่าน…วิชาสังคมศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา

โดย ครูนครรัฐ   โชติพรม ครูประจำวิชา

ขอประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์

เป็นสุดยอดบุคคลแห่งการเรียนรู้และมีนิสัยรักการอ่าน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 ดังนี้

 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ชั้น ผลการเรียน รับทุนการศึกษา   / บาท
1 นางสาวสุวนันท์   มนตรีชัย 6/4 4 1,200
2 นางสาววรพรรณ     ทรัพย์ปราการ 6/4 4 1,200
3 นางสาวกฤษณา   คงสมชม 6/5 4 1,200
4 นางสาวณัฐธิวรรณ   คำมา 6/5 3.5 1,000
5 นางสาวจรัสพร   คลองแห้ง 6/5 3.5 1,000
6 นางสาวกรรณิการ์   หล่อเงิน 6/4 3.5 1,000
7 นางสาวชุตินันท์  พึ่งอาตม์ 6/4 3.5 1,000
8 นางสาววิสณี     วิชชุเกรียงไกร 6/5 3.5 1,000
9 นางสาวสุพรรณี   ไชยทะแสง 6/4 3.5 1,000
10 นางสาวอุมาพร   เพ็ชรขุนทด 6/3 3.5 1,000
11 นายยศนันท์   อุดมอารีวงษ์ 6/3 3.5 1,000
12 นางสาวฉัตรฑริกา     เกิดสวัสดิ์ 6/3 3.5 1,000
13 นางสาวมัธญาณี   โลมจะบก 6/4 3.5 1,000
14 นางสาวสมปอง   กันตา 6/5 3.5 1,000
15 นางสาวนภัสวรรณ     ศุภจรรยารักษ์ 6/5 3.5 1,000
16 นางสาวพันธ์เครือ   โตคะสลัก 6/4 3.5 1,000
17 นางสาวสุพัตรา   ด้วงสีดา 6/2 3.5 1,000
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 17,600

 

หมายเหตุ

ส่งรูปถ่ายที่อีเมล์ MR.Nakhonrat.27@gmail.com

ศึกษาเนื้อหา / องค์ความรู้เพิ่มเติมได้ที่ www.krunakhonratch.wordpress.com

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 ครูนครรัฐ   โชติพรม

ขอมอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่ทำคะแนนการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET                     ได้คะแนน 50 คะแนนขึ้นไป 10 อันดับ ทุนละ 1,000 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 10,000 บาท

 

“ขอให้ลูกศิษย์ครูทุกคนขยันอ่านหนังสือและเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้”

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน Uncategorized คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

1 ตอบกลับที่ สุดยอดบุคคลแห่งการเรียนรู้และมีนิสัยรักการอ่าน…วิชาสังคมศึกษา

  1. การอ่านส่งผลต่อการเรียนรู้และทำให้นักเรียนประสบความสำเร็จในการเรียน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s