การบริหารจัดการตนเองเพื่อเพิ่มคุณภาพของผู้เรียน

ารบริหารจัดการตนเองเพื่อเพิ่มคุณภาพของผู้เรียน

โดย…ครูนครรัฐ   โชติพรม ครูสอนดี / รับทุนครูสอนดี ปีพุทธศักราช 2554

ต้องยอมรับว่าปัจจุบันการศึกษาไทยมีคุณภาพต่ำลง จากการรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาสังคมศึกษา ชั้น ม. 6  ก็เป็นอีกวิชาหนึ่งที่มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ต่ำกว่าร้อยละ 50 ด้วยปัญหาดังกล่าว ด้วยหน้าที่ครู อุดมการณ์ และจิตวิญญาณความเป็นครู “ครูมืออาชีพ”  จึงไม่ควรกล่าวโทษว่าผู้เรียนโง่เขลา ไม่อ่านหนังสือ ไม่สนใจในการเรียน และมีเหตุผลอีกมากมายที่คนเป็นครูจะหามาเป็นข้ออ้าง ถ้าครูทุกท่านคิดเช่นนี้ ก็ดูจะไม่เป็นธรรม กับลูกศิษย์อีกหลายร้อยชีวิต ซึ่งเขาเหล่านั้นได้ฝากความหวังและความสำเร็จของชีวิตไว้กับครู ดังนั้น ครูทุกท่านจงตระหนักเสมอว่า “เด็กไทยไม่แพ้เด็กชาติใด ๆ ในโลกนี้ เด็กไทยสามารถพัฒนาได้ทุกคน ถ้าครูเก่งเด็กต้องเก่งครับ” สิ่งนี้เป็นปัจจัยสำคัญที่เป็นแรงบันดาลใจและจุดประกายความมุ่งมั่นของการเป็นครูว่าต้องทำหน้าที่ครู ซึ่งเป็นเบ้าหลอมของแผ่นดินในการสร้างคนสร้างชาติ  ดังนั้น การพัฒนาผู้เรียนให้สำเร็จ โดยเฉพาะการพัฒนาผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาสังคมศึกษาหรือวิชาอื่น ๆ นั้น ก็เป็นเรื่องที่อยู่ในวิสัยของครูทุกคนที่สามารถทำได้ ทั้งนี้ครูต้องคิดนอกกรอบโดยการบริหารจัดการตนเองเพื่อเพิ่มคุณภาพของผู้เรียน ในการจัดการเรียนรู้ให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายของหลักสูตรนั้น ครูต้องกำหนดเป้าหมายในระดับหน่วยการเรียนรู้ เพื่อออกแบบการเรียนรู้ว่าผู้เรียนต้องรู้อะไรบ้าง และทำอะไรได้บ้างในตัวชี้วัดนั้น ๆ รวมถึงการออกแบบวิธีสอนว่าจะจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างไร ผู้เรียนจึงจะมีความรู้ตามที่หลักสูตรต้องการ “สิ่งสำคัญที่ควรตระหนักเสมอ“ครูต้องสอนให้น้อยลงให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองให้มากขึ้น ครูเปลี่ยนบทบาทจากผู้สอน ผู้บรรยาย ด้วยการบอกความรู้ มาเป็นผู้ให้คำปรึกษา แนะนำ และออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้ทักษะการเรียนรู้ในบริบทของตัวชี้วัดต่าง ๆ ด้วยตนเอง” และสิ่งสำคัญครูต้อสร้างเครื่องมือวัดผลที่มีคุณภาพ                             เพื่อนำไปปฏิบัติได้จริงในระดับห้องเรียน จะเห็นว่าวิธีการนี้ครูทุกคนสามารถบริหารจัดการตนเองเพื่อเพิ่มคุณภาพของผู้เรียน ในฐานะที่เราเป็นครูไม่จำเป็นต้องรอนโยบายระดับใด ๆ ทั้งสิ้น เพราะที่ผ่านมานโยบายในระดับต่าง ๆ ของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ลงสู่โรงเรียนไม่สามารถตอบสนองความต้องการของครู และผู้เรียนได้เลย หนำซ้ำยังมีช่องว่างมากมายที่ยากต่อการทำความเข้าใจ และไม่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง นอกจากนี้ นโยบายดังกล่าวยังขาดการติดตามอย่างต่อเนื่อง จึงไม่มีคุณค่าที่จะสร้างความสำเร็จในการพัฒนา ผู้เรียนในระดับห้องเรียนได้เลย ทั้งนี้เพราะผู้บริหารไม่ได้เป็นผู้บริหารมืออาชีพ ขาดความรู้ความเข้าใจด้านวิชาการ หรือรู้ก็ไม่เชี่ยวชาญ เน้นการสร้างอาคารสถานที่ สนามหญ้า เน้นการบริหารด้านวัตถุเป็นเป้าหมายสำคัญ แทนที่จะให้ความสำคัญในการบริหารที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ไปที่คุณภาพของผู้เรียนเป็นสำคัญ เมื่อเป็นเช่นนี้ ผมจึงไม่รอนโยบายใด ๆ จึงเริ่มต้นที่ตนเองเพื่อบริหารจัดการตนเองภายใต้ความรู้ ทักษะชีวิตและมวลประสบการณ์ในการเป็นครู “ครูมืออาชีพ” ด้วยการวิเคราะห์หลักสูตร ออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ออกแบบกิจกรรมและวิธีการสอน สร้างเครื่องมือวัดผล อิงมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ตลอดจนสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ และลงมือปฏิบัติด้วยความมุ่งมั่น โดยมีครูแห่งแผ่นดิน “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” ทรงเป็นน้ำหล่อเลี้ยงใจ เป็นอาหารใจสุดวิเศษ ที่ทำให้ครูนครรัฐ  โชติพรม สามารถเดินตามเบื้องพระยุคลบาทได้อย่างไม่รู้เหน็ดรู้เหนื่อย ดังพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใจความว่า “ถ้าครูไม่ห่วงประโยชน์ที่ควรห่วง หันไปห่วงอำนาจ ห่วงตำแหน่ง  ห่วงสิทธิ และห่วงเงินกันมาก ๆ เข้าแล้วจะเอาจิตใจที่ไหนไปห่วงความรู้ ความดี ความเจริญของเด็ก ความห่วงใย                       ในสิ่งเหล่านั้นก็ค่อย ๆ บั่นทอนทำลายความเป็นครูไปจนหมดสิ้น จะมีอะไรเหลือไว้พอที่ตัวเองจะภาคภูมิใจหรือผูกใจใครไว้ได้  ความเป็นครูก็ไม่มีค่าเหลืออยู่ให้เป็นที่เคารพบูชาอีกต่อไป”  โดยมีผล           การสอน เป็นที่ประจักษ์ ซึ่งสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชา สังคมศึกษา ชั้นม.6 ได้คะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียน (33.03) สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ (33.02) และนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สามารถทำคะแนนเฉลี่ยผ่านจุดตัดได้ร้อยละ 50.26 และทำคะแนนเฉลี่ยเป็นลำดับที่ 3 ของจังหวัดสระบุรี จาก 21 โรงเรียน โดยมีโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ได้คะแนนเฉลี่ยเป็นลำดับที่ 1  (40.08) โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล”  ได้คะแนนเฉลี่ยเป็นลำดับที่ 2  (33.76) และโรงเรียนมวกเหล็กวิทยา ได้คะแนนเฉลี่ยเป็นลำดับที่ 3  (33.03) และได้คะแนนเฉลี่ยเป็นลำดับที่ 13 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 จาก 42 โรงเรียน ด้วยความเป็นครู “ครูมืออาชีพ” และความสามารถในการบริหารจัดการตนเองก็สามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุเป้าหมายในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชา สังคมศึกษา ปีการศึกษา 2556 ได้ นอกจากนี้ การบริหารจัดการตนเองนั้น สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีนิสัยรักการอ่านและเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีทักษะในการอ่านจับใจความสำคัญ มีทักษะในการทำแบบทดสอบ และสามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้ต่าง ๆ ตามตัวชี้วัดไปสู่การคิดวิเคราะห์ในประเด็นต่าง ๆ ตลอดจนสามารถนำความรู้ไปใช้ในการศึกษาต่อและในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม ในการบริหารจัดการตนเองนั้น มีปัจจัยสำคัญที่นำไปสู่ความสำเร็จ ดังนี้

 1. การศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตรให้เข้าใจอย่างแท้จริง
 2. การวิเคราะห์ผู้เรียนเพื่อการรู้จักเด็กเป็นรายบุคคล เพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศผู้เรียนกลุ่มเก่ง พัฒนาผู้เรียนกลุ่มกลาง และดำเนินการสอนซ่อมเสริมผู้เรียนกลุ่มอ่อน
 3. การอกแบบการสอนอิงมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง โดย เน้นทักษะและวิธีการสอนที่เน้นการคิดวิเคราะห์ คิดเชื่อมโยงอิงมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ดังนี้               3.1 ฝึกทักษะการอ่านจับประเด็นสำคัญ                                                                                                 3.2 ฝึกทักษะการตั้งคำถามสำคัญตามตัวชี้วัด ว่าเป้าหมายการเรียนรู้ในแต่ละตัวชี้วัดผู้เรียนต้องรู้อะไร ทำอะไรได้                                                                                                                                     3. 3 ฝึกทักษะการเรียบเรียงข้อมูลที่ได้จากการอ่าน นำข้อมูลมาสรุป จัดกระทำข้อมูลใหม่ในรูปแบบที่ตนเองต้องการ ตามความสามารถของผู้เรียนรายบุคคล                                                              3.4 ฝึกทักษะการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบของตาราง กราฟฟิก ผังความคิด โดยใช้เทคโนโลยี และเครือข่ายการเรียนรู้อื่น ๆ                                                                                                                     3.5 ฝึกทักษะการนำเสนอในส่วนของการพูด ลีลาการนำเสนอในประเด็นต่าง ๆ                                 3.6 ฝึกทักษะการวิเคราะห์คำถาม ว่าโจทย์หรือผู้ถามต้องการอะไร                                                     3.7  ฝึกทักษะการทำข้อสอบซ้ำ ๆ บ่อย ๆ ทั้ง 5 สาระ                                                                           3.8  เสริมแรงโดยให้ทุนการศึกษาสำหรับผู้เรียนที่เป็นสุดยอดนักอ่าน                                               3.9 ฝึกทักษะการทำแบบฝึกโดยใช้ตารางเชื่อมโยงความรู้ อิงมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด  3.10 ให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองในส่วนของเนื้อหาที่จำเป็น เพื่อเป็นฐานในการคิด                                เชื่อมโยงไปยังเรื่องราวต่าง ๆ ประเด็นการเรียนรู้อื่น ๆ
 1. สร้างเครื่องมือวัดผลอิงมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดทั้งแบบทดสอบปรนัยและอัตนัย
 2. วัดผลหลาย ๆ ครั้ง เพื่อนำข้อมูลไปพัฒนาผู้เรียนในกลุ่มกลางและอ่อน
 3. จัดแหล่งเรียนรู้และบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้
 4. สร้างความตระหนักในความรักและความภูมิใจในสถาบัน ซึ่งรุ่นพี่ได้ทำคะแนนเฉลี่ยในแต่ละปีสูงกว่าระดับประเทศ ดังนั้นรุ่นน้องควรทำอย่างไร
 5. กระตุ้นให้คิด ยั่วยุให้สู้ ปกป้องศักดิ์ศรี ด้วยการพูดคุยให้กำลังใจ ทำความเข้าใจ ให้ความสำคัญกับผู้เรียนเพื่อให้เห็นความสำคัญของการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน
 6. อำนวยความสะดวกในการจัดหาบริการแบบทดสอบย้อนหลัง ให้ผู้เรียนฝึกทักษะ การทำแบบทดสอบอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

สรุปได้ว่าผลึกประสบการณ์ของครูมืออาชีพ ครูนครรัฐ  โชติพรม ทั้ง 9 ข้อนี้ เป็นตัวแปรสำคัญ        ที่ทำให้การพัฒนาผู้เรียนสามารถบรรลุมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดได้อย่างดียิ่ง และทำให้              การดำเนินการบริหารจัดการตนเองโดยมีผู้เรียนเป็นเป้าหมายสำคัญนั้น สามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุเป้าหมายในแต่ละปีการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้กระบวนการพัฒนา       ผู้เรียนในขั้นตอนต่าง ๆ สำเร็จ ทั้งนี้ครูจะต้องมีความรู้ดีในมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่จะสอน เรียกว่าครูต้องเก่งเนื้อหา เก่งทักษะกระบวนการ วิธีสอน และที่สำคัญครูต้องเปลี่ยนบทบาทจากผู้บอกความรู้มาเป็นผู้ให้คำปรึกษา แนะนำ เป็นผู้ออกแบบการเรียนรู้ที่เน้นทักษะต่าง ๆ โดยเฉพาะทักษะการเรียนรู้สำหรับศตวรรษที่ 21 และเน้นให้ผู้เรียนเรียนรู้จากประสบการณ์ของตนเอง เรียนรู้ด้วยตนเอง หรือเรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ในบริบทของตัวชี้วัดที่ต่างกัน สิ่งสำคัญครูต้องโน้มน้าว ฝึกฝนให้ผู้เรียนรักการอ่าน เนื่องจาก “การอ่านจะเป็นเครื่องมือสำคัญของผู้เรียนที่จะใช้สำหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต” และสิ่งสำคัญที่สุด ครูต้องสร้างเครื่องมือวัดผลที่ตรงมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด จึงจะนำผู้เรียนให้ประสบความสำเร็จในการเรียนตามที่หลักสูตรกำหนด ซึ่งการบริหารจัดการตนเองสำหรับครู “ครูมืออาชีพ” สามารถนำไปใช้ในพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียนอื่น ๆ ในบริบทที่ต่างกันได้นั้น ต้องอาศัยครูที่มีมวลความรู้และประสบการณ์ด้านการสอน มีความรักและเมตตาต่อศิษย์ มีความอดทน เสียสละและมุ่งมั่นอย่างแท้จริง ซึ่งก็สามารถบริหารจัดการตนเองให้มีคุณภาพด้วยการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ หรือชุมชนการเรียนรู้ร่วมกัน ของครูในระดับโรงเรียน จังหวัด เขตพื้นที่และระดับประเทศ โดยการให้ความรู้สำหรับครูในโรงเรียนต่าง ๆ ในสังคมออนไลน์ เพื่อนำประสบการณ์และกระบวนการดังกล่าวไปพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียนของตน และให้ความช่วยเหลือและเป็นโค้ชในระยะต้น ๆ จนกระทั่งเกิดความชำนาญ และยังต้องมีการติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ด้วยหน้าที่ครูก็ยังต้องพัฒนาผู้เรียนด้วยอุดมการณ์และจิตวิญญาณความเป็นครูต่อไป ตราบนานเท่านาน  ซึ่งผมเปรียบการจัดการเรียนรู้ ดั่งการบรรเลงเพลงปัญญาครับ “ร้อยแรงร่วมเรียงร้อย   ประสานถ้อยกวีกล้า บรรเลงเพลงปัญญา ขับกล่อมป่าท้าทายไพร ร้อยแรงร่วมเรียงร้อย  ในมือน้อยรอยชอล์กไหว ขีดผ่านกระดานใจ พลิกผืนไพรให้เห็นคน ประทีปประเทืองทอง  ประกายผ่องเปลวปลายกล้า ประทีปประเทืองทา ปลูกปัญญาหน้าที่ตน ประทีปประเทืองทอง หทัยผองคล้องใจคน รอยชอล์กกระหวัดวน       สร้างสรรค์คนชี้หนทาง”  ผู้ประพันธ์ ครูนครรัฐ   โชติพรม ครูโรงเรียนมวกเหล็กวิทยา จังหวัดสระบุรี

Advertisements
โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

ให้นักเรียนชั้น ม.6/1-6/5 อภิปรายเรื่องหน้าที่ของสถาบันครอบครัว การศึกษา ศาสนา การปกครอง นันทนาการ สื่อสารมวลชน เศรษฐกิจ

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

ยินดีต้อนรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 ทุกคน

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

เฉลยชุดพิเศษ 5 โดย…ครูนครรัฐ โชติพรม

เฉลยชุดพิเศษ 5 โดย…ครูนครรัฐ   โชติพรม

 1. 1.              2
 2. 2.              3
 3. 3.              1
 4. 4.              3
 5. 5.              4
 6. 6.              1
 7. 7.              4
 8. 8.              3 2
 9. 9.              1 4
 10. 10.       1 2
 11. 11.       1
 12. 12.       3
 13. 13.       2
 14. 14.       1
 15. 15.       1
 16. 16.       2
 17. 17.       2
 18. 18.       1
 19. 19.       1
 20. 20.       3
 21. 21.       4
 22. 22.       4
 23. 23.       2
 24. 24.       4
 25. 25.       2
 26. 26.       2 3
 27. 27.       1 3
 28. 28.       3 4
 29. 29.       1 3
 30. 30.       1 3
 31. 31.       1
 32. 32.       2
 33. 33.       4
 34. 34.       2
 35. 35.       1
 36. 36.       4
 37. 37.       3
 38. 38.       2
 39. 39.       1
 40. 40.       2
 41. 41.       1 3
 42. 42.       2 3
 43. 43.       1 2
 44. 44.       3 4
 45. 45.       2 3
 46. 46.       2
 47. 47.       3
 48. 48.       1
 49. 49.       3
 50. 50.       1
 51. 51.       2
 52. 52.       3
 53. 53.       1
 54. 54.       2
 55. 55.       1
 56. 56.       1 2
 57. 57.       1 4
 58. 58.       2 3
 59. 59.       3 4
 60. 60.       1 2
 61. 61.       1 4
 62. 62.       2 3
 63. 63.       2 4
 64. 64.       1 2
 65. 65.       3 4
โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

เฉลยชุดพิเศษ 4

เฉลยข้อสอบชุดพิเศษ 4

 1. 2
 2. 3
 3. 4
 4. 4
 5. 1
 6. 3
 7. 1
 8. 4
 9. 1
 10. 2
 11. 2
 12. 4
 13. 2
 14. 1
 15. 2
 16. 2
 17. 3
 18. 3
 19. 3
 20. 3
 21. 1
 22. 1
 23. 4
 24. 1
 25. 3
 26. 2
 27. 3
 28. 1
 29. 1
 30. 3
 31. 3
 32. 3
 33. 4
 34. 2
 35. 1
 36. 4
 37. 4
 38. 1
 39. 1
 40. 3
 41. 2
 42. 1
 43. 1
 44. 1
 45. 3
 46. 3
 47. 1
 48. 1
 49. 1
 50. 3
 51. 1
 52. 1
 53. 4
 54. 3
 55. 1
 56. 1
 57. 1
 58. 4
 59. 2
 60. 4
 61. 1
 62. 3
 63. 2
 64. 1
 65. 3
 66. 2
 67. 2
 68. 2
 69. 3
 70. 4
 71. 1
 72. 4
 73. 2
 74. 1
 75. 3
 76. 2
 77. 4
 78. 1
 79. 1
 80. 3
 81. 4
 82. 1
 83. 1
 84. 2
 85. 4
 86. 3
 87. 1
 88. 1
 89. 4
 90. 1
 91. 4
 92. 1
 93. 2
 94. 2
 95. 1
 96. 2
 97. 1
 98. 4
 99. 3

100.3

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

เฉลยข้อสอบชุดพิเศษ 3

เฉลยข้อสอบชุดพิเศษ 3

เฉลยข้อสอบชุดพิเศษ 3

 1. 3
 2. 2
 3. 4
 4. 2
 5. 3
 6. 3
 7. 4
 8. 1
 9. 4
 10. 3
 11. 3
 12. 2
 13. 3
 14. 4
 15. 4
 16. 2
 17. 2
 18. 4
 19. 3
 20. 1
 21. 2
 22. 1
 23. 4
 24. 2
 25. 1
 26. 1
 27. 3
 28. 2
 29. 2
 30. 2
 31. 2
 32. 4
 33. 1
 34. 2
 35. 1
 36. 1
 37. 2
 38. 1
 39. 1
 40. 3
 41. 1
 42. 1
 43. 3
 44. 1
 45. 4
 46. 2
 47. 1
 48. 3
 49. 4
 50. 4
 51. 4
 52. 4
 53. 2
 54. 4
 55. 3
 56. 2
 57. 3
 58. 4
 59. 4
 60. 3
 61. 2
 62. 1
 63. 3
 64. 1
 65. 4
 66. 1
 67. 3
 68. 1
 69. 1
 70. 4
 71. 3
 72. 2
 73. 1
 74. 2
 75. 4
 76. 2
 77. 1
 78. 2
 79. 4
 80. 4
 81. 4
 82. 1
 83. 4
 84. 2
 85. 2
 86. 1
 87. 4
 88. 2
 89. 1
 90. 1
 91. 1
 92. 1
 93. 1
 94. 4
 95. 1
 96. 1
 97. 3
 98. 1
 99. 4

100.4

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

เฉลยข้อสอบชุดพิเศษ 2 O-NET-ANET เศรษฐศาสตร์

เฉลยข้อสอบชุดพิเศษ 2 O-NET-ANET  เศรษฐศาสตร์

ข้อ

ตอบ

ข้อ

ตอบ

ข้อ

ตอบ

ข้อ

ตอบ

1

2

21

4

41

4

61

2

2

2

22

3

42

4

62

2

3

4

23

3

43

3

63

3

4

4

24

1

44

2

64

4

5

2

25

3

45

3

65

3

6

3

26

3

46

2

66

2

7

1

27

1

47

1

67

4

8

1

28

2

48

3

68

4

9

2

29

2

49

2

69

1

10

1

30

2

50

1

70

1

11

3

31

2

51

3

71

3

12

3

32

4

52

3

72

2

13

2

33

4

53

4

73

4

14

4

34

4

54

4

74

1

15

1

35

4

55

2

75

3

16

3

36

3

56

2

76

4

17

4

37

2

57

2

77

1

18

1

38

3

58

3

78

4

19

3

39

3

59

2

79

2

20

3

40

4

60

1

80

4

81

3

86

1

91

4

96

2

82

4

87

4

92

3

97

1

83

3

88

3

93

3

98

1

84

3

89

1

94

3

99

1

85

2

90

1

95

3

100

2

 

 

ข้อ

ตอบ

ข้อ

ตอบ

ข้อ

ตอบ

ข้อ

ตอบ

101

4

121

1

141

4

 

102

4

122

2

142

2

 

103

2

123

4

143

1

 

104

4

124

2

144

3

 

105

2

125

2

145

2

 

106

3

126

2

 

 

107

2

127

4

 

 

108

3

128

4

 

 

109

4

129

3

 

 

110

1

130

2

 

 

111

1

131

1

 

 

112

4

132

4

 

 

113

4

133

1

 

 

114

1

134

2

 

 

115

2

135

2

 

 

116

4

136

3

 

 

117

4

137

1

 

 

118

3

138

1

 

 

119

1

139

3

 

 

120

3

140

2

 

 

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น